کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسیتماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irlit2016.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللی

کمیته علمی

لیست اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس در ادامه آمده است. لازم به ذکر است با توجه به دعوت از اساتید و پژوهشگران متعدد از دانشگاه های مختلف و عضویت روزانه تعدادی از این عزیزان در کمیته های علمی کنفرانس، این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

ضمنا، بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری PhD و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.irlit2016.com/post.aspx?id=474زبان و ادبیات فارسی

ادبیات معاصر (نظم و نثر)

پریچهر سلطانی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه شهرکرد)
مهناز نوروزی (دکتری زبان و ادبیات روسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
رامین صادقی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)
حمیدرضا قانونی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
مائده اسداللهی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا)
فرشاد میرزایی مطلق (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)
سولماز مظفری (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
نرجس افشاری (دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و پیام نور)

ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری

احمد محمدی نژادپاشاکی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد)
رامین صادقی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)
مریم زیبایی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
فرشاد میرزایی مطلق (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)
رقیه همتی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)
سولماز مظفری (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

ادبیات داستانی

مهناز نوروزی (دکتری زبان و ادبیات روسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
پریچهر سلطانی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه شهرکرد)
حمیدرضا قانونی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
رقیه همتی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)
مائده اسداللهی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا)
مریم محمدزاده (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)
علی خالقی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))

ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)

رامین صادقی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)
فرشاد میرزایی مطلق (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)
پریچهر سلطانی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه شهرکرد)
رقیه همتی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران)

ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای

احمد محمدی نژادپاشاکی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد)
هدیه جهانی (دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه)
سولماز مظفری (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
سعیده علی نوری (دکتری تخصصی زبان شناسی، علوم و تحقیقات تهران)
مائده اسداللهی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا)
ابراهیم نامداری (دکتری زبان و ادبیات عربی، استادیار دانشگاه پیام نور)
علی خالقی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))
صدیقه اسدی مجره (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان)

انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)

پریچهر سلطانی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه شهرکرد)
علی بازوند (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز)
حمیدرضا قانونی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
مریم زیبایی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
رامین صادقی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)
سولماز مظفری (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
صدیقه اسدی مجره (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان)

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

سید محمد آرتا (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه)
ابراهیم نامداری (دکتری زبان و ادبیات عربی، استادیار دانشگاه پیام نور)
حسین روستایی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی)
صدیقه اسدی مجره (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان)

دستور زبان و زبان شناسی

نرجس افشاری (دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و پیام نور)
فرشاد میرزایی مطلق (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)
حمیدرضا قانونی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
سعیده علی نوری (دکتری تخصصی زبان شناسی، علوم و تحقیقات تهران)
سید محمد آرتا (دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه)
حسین روستایی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی)
ماندانا کلاهدوز محمدی (دکتری زبان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
محمد داودی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری)

دیگرموضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی

حمیدرضا قانونی (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
رامین صادقی نژاد (دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)
مریم محمدزاده (دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)

زبان و ادبیات خارجی

زبان و ادبیات عرب

حسین روستایی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی)
علی خالقی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))
هدیه جهانی (دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه)
ابراهیم نامداری (دکتری زبان و ادبیات عربی، استادیار دانشگاه پیام نور)
احمد محمدی نژادپاشاکی (دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد)

زبان و ادبیات انگلیسی

Alireza Salehi Nejad (Faculty of World Studies, University of Tehran)
بایز عنایتی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه)
آرزو عاصمی (دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آتاتورک ترکیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
ماندانا کلاهدوز محمدی (دکتری زبان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
محمد داودی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری)
Sevil Kayhan (Hacettepe University, Department of American Culture and Literature)
Akanksha G. Kulkarni (Savitribai Phule Pune University, English Department)

آموزش زبان انگلیسی

بایز عنایتی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه)
آرزو عاصمی (دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آتاتورک ترکیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
محمد داودی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری)
Onur Karagöz (Hacettepe University, Department of American Culture and Literature)
Akanksha G. Kulkarni (Savitribai Phule Pune University, English Department)
Ahmad Kamal Abbas (Arab Open University, English Language & Literature)

ترجمه

مهناز نوروزی (دکتری زبان و ادبیات روسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
آرزو عاصمی (دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آتاتورک ترکیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
بایز عنایتی (دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه)
سعیده علی نوری (دکتری تخصصی زبان شناسی، علوم و تحقیقات تهران)
ماندانا کلاهدوز محمدی (دکتری زبان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

دیگرموضوعات مرتبط با زبان و ادب خارجی

Sevil Kayhan (Hacettepe University, Department of American Culture and Literature)
Onur Karagöz (Hacettepe University, Department of American Culture and Literature)
Akanksha G. Kulkarni (Savitribai Phule Pune University, English Department)
Ahmad Kamal Abbas (Arab Open University, English Language & Literature)

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1394
آخرین مهلت ثبت نام
20 تیر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
14 تیر 1395
تاریخ برگزاری
29 و 30 تیرماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر